Zorg bij dementie

Bij dementie laat je geheugen je in de steek. Men wordt vergeetachtig en wordt hier vaak onzeker van. De cliënt kan zich bijvoorbeeld angstig en onveilig voelen terwijl de dagelijkse taken steeds moeilijker uitvoerbaar blijken.

Zorg bij dementie is persoonlijke belevingsgerichte zorg. Met zorg van Avicen kan de cliënt zo lang mogelijk thuis in de eigen vertrouwde leefomgeving blijven.

Thuis wonen met dementie

Avicen biedt belevingsgerichte dementiezorg, waarbij onder andere cultuur, achtergrond en levenswijze het uitgangspunt vormen voor een tevredenstellende ervaring van de zorg. Vanuit dat oogpunt helpen onze verzorgers bij het aanbrengen van structuur in het doen van alledaagse dingen, waarbij u wordt gestimuleerd om zelf zoveel mogelijk te doen. Wij streven naar een maximale zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Met structuur, rust en veiligheid is het voor cliënten mogelijk om op een verantwoorde wijze thuis te blijven wonen.

Het creëren een veilige en herkenbare leefomgeving is cruciaal, een belangrijke taak van de verzorgende. Onze medewerkers hebben hier aandacht voor. Dit geldt voor het beperken van risico's zoals: vallen, verdwalen en alertheid bij het innemen van medicatie.

Naast de zorgtaken is de sociale omgang met de verzorgende van belang. Wij zoeken samen met u naar een vaste medewerker waar u zich het beste bij voelt, iemand die het beste bij u past. Hij of zij leert uw gewoonten en gebruiken kennen en kan daar de verzorging op afstemmen. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in het bieden van belevingsgerichte dementiezorg.

Samenwerken voor de beste dementiezorg

Voor een goede begeleiding werken wij altijd nauw samen met de huisarts en het ziekenhuis. Deze driehoek vormt onze basis voor de meest adequate behandeling/zorg van dementie. (Een samenwerking tussen experts van verschillende disciplines die niet alleen eminent is voor preventieve therapie maar ook voor dementiezorg).

Zorgketen Dementie Amsterdam

Avicen maakt onderdeel uit van de Zorgketen Dementie Amsterdam (ZDA). Deze zorgketen houdt zich bezig met de verbetering van de zorg voor mensen met dementie en hun naasten. De belangrijkste elementen bij deze verbeterslag zijn de introductie van een centraal meldpunt in de wijk, een expertteam dat door de huisarts geraadpleegd kan worden en een casemanager.


Casemanagers

Avicen heeft speciaal opgeleide casemanagers in dienst, die de cliënt vanaf de diagnose ondersteunen en begeleiden. Voor alle vragen op het gebied van dementie kunnen partners, familieleden, mantelzorgers en hulpverleners terecht bij de casemanager. Zij geven op professionele wijze informatie en advies en begeleiden een cliënt met dementie en de eventuele partner.

De casemanager dementie kan uw vragen beantwoorden vanaf het allereerste moment dat er een gevoel ontstaat dat er ‘iets niet pluis’ is bij die persoon. Samen met de casemanager gaat u onderzoeken wat de oorzaken van dit gevoel zijn, welke belemmeringen hierdoor zijn ontstaan en op welke wijze verder onderzoek nodig is. Om de zorgproblemen volledig in kaart te kunnen brengen en om helder te krijgen wat er precies aan de hand is, maakt de casemanager gebruik van professionele methodieken, en werkt samen met uw huisarts en het ziekenhuis.

De casemanager blijft de cliënt met dementie en de betrokkenen gedurende het hele ziekteproces begeleiden in de thuissituatie. Hij of zij kent namelijk de vele mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio en zal u daarin de weg wijzen en waar nodig ondersteunen.

Taken van een casemanager dementie:
  • geeft advies, informatie en ondersteuning
  • inventariseert de zorgbehoefte en geeft begeleiding
  • heeft een signalerende functie
  • bemiddelt bij hulp- en zorgverlening
  • behartigt de belangen van de cliënt en zijn/haar mantelzorgers

Kenmerken van dementie

Het eerste kenmerk van dementie is vaak vergeetachtigheid. De achteruitgang van het geheugen betekent niet direct dat iemand dementerend is. Pas als zich door geheugenverlies meerdere problemen voordoen die het dagelijks functioneren beletten, is er sprake van dementie. Problemen die zich kunnen voordoen zijn bijvoorbeeld: veranderingen in het gedrag, stemmingswisselingen, het spreken en begrijpen wordt moeilijker, een verlies van aandacht voor lichamelijke verzorging, men kan minder goed vooruitdenken, het besef van tijd wordt verstoord. Het zijn voorbeelden waar de zorg van Avicen zich op richt.

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam van een groot aantal ziekten die invloed hebben op: het verstandelijk vermogen, stemmingen en het gedrag. Het is een niet aangeboren blijvend verlies van de functies van het verstand. Het bewustzijn blijft echter intact. Het meest bekend is de ziekte van Alzheimer. Bij alle vormen van dementie sterven zenuwcellen of verbindingen af waardoor de hersenen slechter gaan functioneren. Dit proces kan worden vertraagd door het toedienen van medicijnen.

Lijd ik aan dementie?

Een eenvoudige geheugentest kan uitsluitsel geven of iemand dementerend is. Dit is een test die door de huisarts wordt uitgevoerd. Een gesprek met naasten over mogelijke veranderingen in het gedrag zal een eventuele diagnose kunnen ondersteunen. Bij een positieve uitkomst zal de huisarts doorverwijzen naar een specialist. Deze kan een aanvullend onderzoek doen, bijvoorbeeld door middel van een MRI-scan. Na deze screening kan pas worden vastgesteld of er sprake is van dementie. Dementie is niet te genezen maar wel bestaan er medicijnen die het proces kunnen vertragen. 

Dementiezorg en mantelzorg

Met onze dementiezorg kunnen wij de mantelzorgers ontlasten. Een deel van de zorgtaken kunnen wij overnemen en wij helpen bij het inschakelen van andere instanties en voorzieningen zoals: hulp bij het huishouden, maaltijdservice, screening, tijdelijke opname, dagbesteding, vrijwilligers etc.

De zorg voor mensen met dementie of geheugenstoornissen is erg intensief. Uit de praktijk blijkt dat mantelzorgers hierdoor minder aan zichzelf toekomen en men heeft minder sociaal contact. Namelijk wordt de zorg voor de patiënt een primaire taak. Dementiezorg is er daarom ook op gericht om de mantelzorger te ontlasten. Een professionele verzorgende van Avicen neemt de taken over.