Wat is de zorgverzekeringswet?

Iedere Nederlander is verplicht zich tegen ziektekosten te verzekeren bij een ziektekostenverzekeraar naar keuze. De ziektekostenverzekeraar verzekert u tegen ziektekosten zoals is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

Op 1 januari 2015 is een aantal dingen in de Zorgverzekeringswet veranderd. Het basispakket is uitgebreid met verpleging en verzorging thuis. Er zijn ook veranderingen in de zorg voor ouderen na ziekenhuisopname en kinderen met dyslexie. 

Dus in het basispakket van de zorgverzekeraar wordt altezamen verzekerd: persoonlijke verzorging en verpleging, langdurige GGZ met behandeling, extramurale behandeling, extramurale palliatieve zorg en intensieve kindzorg. Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen);

Hieronder staan de belangrijkste veranderingen die sinds 2015 in de zorg zijn gewijzigd:


Uitbreiding basispakket zorgverzekering

 Het basispakket is uitgebreid met deze vergoedingen:

  • Zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben (zintuiglijke beperking). Het gaat hier om behandelingen die de gehandicapte én zijn omgeving leert omgaan met de beperking. Begeleiding, de doventolk en verblijf in een instelling worden vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • De wijkverpleging. De wijkverpleging is voor verzorging en verpleging thuis. Zoals hulp bij innemen van medicijnen of douchen. U krijgt verpleging of verzorging thuis als uw gezondheid snel kan veranderen of verslechteren. De wijkverpleging valt niet onder het verplicht eigen risico. U betaalt ook geen eigen bijdrage.

 Beperking basispakket zorgverzekering

  • Dyslexiezorg wordt niet meer vergoed in het basispakket maar gaat naar de gemeenten.